1 października - NABÓR WNIOSKÓW

TY DECYDUJESZ !

Piątek, 1 października 2021

1 października br. ruszył nabór projektów do 6. edycji Budżetu Obywatelskiego.

Do dyspozycji mieszkańców jest 1mln zł.

Każdy mieszkaniec Radomska może złożyć projekt mając pisemne poparcie 30 osób. Na stronie budzetobywatelski.radomsko.pl dostępne są wszelkie informacje o tym, co jest potrzebne do złożenia wniosku oraz szczegółowy harmonogram 6. edycji BO.

Projekty można składać:
- drogą elektroniczną wysyłając zeskanowane formularze na adres: budzetobywatelski@radomsko.pl

- za pomocą strony internetowej: budzetobywatelski.radomsko.pl
- w formie tradycyjnej - składając kompletny wniosek w biurze podawczym w Urzędzie Miasta.

Przez cały nabór można konsultować projekty z pracownikami poszczególnych wydziałów merytorycznych Urzędu Miasta. W dniach 5 i 12 października br. urzędnicy będą pełnić dyżury w UM do godz. 19.00.

Masz pomysł? Jeśli tak, na Twój projekt czekamy do 14 października br.!

Bliższych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich, Centrum Aktywności Społecznej, tel. 44 685 45 32 lub 44 685 44 89.

Czytaj więcej »

Regulamin 6. edycji Budżetu Obywatelskiego.

Poniedziałek, 27 września 2021

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji 6. edycji zawiera regulamin będący załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181), który ustala wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady oceny zgłoszonych projektów, zasady głosowania oraz ustalania wyników i podawania ich do  publicznej wiadomości oraz realizację projektów.

Czytaj więcej »

Harmonogram realizacji w 2021 r. 6 edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomska.

Piątek, 24 września 2021

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz 1372) oraz § 1 ust. 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181) Prezydent Miasta Radomska Zarządzeniem Nr 186/2021 z dnia 24 września 2021 r.  wprowadził harmonogram realizacji budżetu obywatelskiego w 2021 r

L.p.

Termin

Etap realizacji

1

01.10 – 14.10.2021 r.

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców.

2

do 20.10.2021 r.

Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów.


3


do 25.10.2021 r.

Ogłoszenie listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanie do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.


4


25.10 – 09.11.2021 r.

Ocena merytorycza projektów przez poszczególne wydziały oraz możliwość wypracowania projektów wspólnych przez projektodawców.


5


do 12.11.2021 r.

Opublikowanie listy projektów ocenionych pozytywnie oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

6

do 19.11.2021 r.

Możliwość wycofania projektu przez projektodawcę.

7

do 01.12.2021 r.

Ustalenie kolejności projektów na karcie do głosowania w drodze publicznego losowania.

8

do 01.12.2021 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie.

9

Przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Kampania informacyjna.

10

13.12 – 19.12.2021 r.

Głosowanie mieszkańców miasta Radomska na projekty.


11


do 22.12.2021 r.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Radomska na 2022 rok.


Czytaj więcej »

Skład Zespołu Konsultacyjnego 6. edycji Budżetu Obywatelskiego

6. EDYCJA BO

Piątek, 24 września 2021

Na podstawie art. 5a, art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz § 1 ust. 6 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska będącego załącznikiem do uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181) Prezydent Miasta Radomska Zarządzeniem Nr 185/2021 z dnia 24 września 2021 r. powołał Zespół Konsultacyjny ds. Budżetu Obywatelskiego 6. edycji, w składzie:


 1. Kamil Bugdal

 2. Paweł Nowicki

 3. Łukasz Berlanka

 4. Jakub Berlanka

 5. Justyna Siewior – Starczyk

 6. Leszek Krzywiecki

 7. Kamil Starostecki

 8. Mirosław Dratwiński

 9. Robert Lewandowski

 10. Arkadiusz Szczegodziński

 11. Leon Kuc

 12. Agnieszka Jędrzejczyk

 13. Ewa Kuśmierczyk

 14. Robert Kempski

 15. Krzysztof Górnik

 16. Grzegorz Minecki

 17. Radosław Pawelec

 18. Wioletta Marcinkowska

 19. Kamila Malinowska - Sztangreciak

 20. Joanna Dryja

Czytaj więcej »