Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj

Korzystając z  platformy dostępnej pod domeną budzetobywatelski.radomsko.pl ufasz, że odpowiednio przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe, dlatego chcemy zapewnić, że ich bezpieczeństwo i poufność stanowi podstawę przy projektowaniu i rozwijaniu wszystkich funkcjonalności Platformy. W niniejszej Polityce prywatności chcielibyśmy przekazać Użytkownikom najważniejsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych, tak aby pomóc w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących ich danych podczas korzystania z Platformy.

W tekście Polityki prywatności mogą pojawić się terminy,które definiujemy następująco:

Administrator danych osobowych (ADO) – Gmina Miasto Radomsko;

RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w  sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Platforma – serwis internetowy dostępny pod domeną budzetobywatelski.radomsko.pl administrowany przez Gmina Miasto Radomsko;

Użytkownik – odwiedzający Platformę dostępną pod domeną budzetobywatelski.radomsko.pl

Administrator – Gmina Miasto Radomsko

Kto jest administratorem moich danych osobowych?

Administratorem Pana/Pani danych osobowych przetwarzanych na Platformie jest Gmina Miasto Radomsko z siedzibą 97-500 Radomsko, ul. Tysiąclecia 5. Z Administratorem można skontaktować się poprzez adres email: um@radomsko.pl lub pisemnie na adres siedziby lub telefonicznie : 44 6854500.

Jak mogę skontaktować się z  Administratorem?

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można skontaktować się mailowo na adres: abi@radomsko.pl lub tradycyjnie na adres: 97-500 Radomsko ul. Tysiąclecia 5 lub telefonicznie: 44 6854472.

Na jakiej podstawie prawnej i w jakim celu przetwarzamy dane osobowe?

▪ Administrator przetwarza dane osobowe osób odwiedzających Platformę celem przeprowadzenia procedury związanej z wyborem i realizacją zadań w ramach budżetu obywatelskiego, w szczególności zgłaszanie projektów i/lub oddanie głosu na wybrany projekt Budżetu Obywatelskiego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do  wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej, w związku z art. 5a Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Brak podania danych osobowych uniemożliwi Pani/Panu uczestnictwo w procedurze zgłaszania i/lub wyboru projektów budżetu obywatelskiego Miasta Radomska.

• Dodatkowo Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie usprawiedliwionych interesów administratora zgodne z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dotyczy to w szczególności Świadczenia usługi wsparcia technicznego oraz obsługi zapytań itp. dla Użytkowników Platformy.

Czas przetwarzania danych osobowych

▪ W przypadku udziału w procedurze związanej z wyborem i realizacją zadań w  ramach budżetu obywatelskiego dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane przez okres jej trwania, jednak z uwagi na obowiązki wynikające z przepisów prawa w  tym z uwagi na bezpieczeństwo prawne, będziemy je mogli przetwarzać do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń.

▪ W przypadku przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora dane przetwarzane są przez okres umożliwiający jego realizację lub do zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych.

▪ Dane dotyczące plików cookies zapisywanych na urządzeniach Użytkowników odwiedzających Platformę przechowuje się przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na urządzeniach plików cookies lub do czasu ich usunięcia w  urządzeniu Użytkownika.

Zakres danych osobowych Użytkowników przetwarzanych przez Administratora

▪ imię i nazwisko;

▪ adres e-mail;

▪ adres zamieszania

▪ numer telefonu komórkowego

Przekazywanie danych osobowych innym podmiotom

▪ Administrator na podstawie stosownej umowy powierza przetwarzane danych osobowych operatorowi systemu informatycznego służącego do obsługi głosowania, firmie MEDIAPARK Sp. z o.o. Adres: ul. Władysława Trylińskiego 10, 10‑683 Olsztyn NIP: 7393910693.

▪ Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie obowiązujących przepisów prawa bądź stosownych umów zawartych z Administratorem.

Przekazywanie danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG)

Administrator nie przekazuje danych osobowych użytkowników poza obszar EOG.

Prawa osoby, której dane dotyczą na podstawie przepisów RODO

Prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO)

Ma Pan /Pani prawo uzyskania od Administratora danych osobowych informacji, czy Pana /Pani dane osobowe są przetwarzane. Jeżeli Administrator przetwarza Pana/Pani dane osobowe ma Pan/Pani prawo dostępu do danych osobowych, uzyskania informacji o celach ich przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, oraz prawach przysługujących Ci na mocy RODO.

Prawo do sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO)

Jeżeli Pana/Pani dane osobowe są nieprawidłowe, ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora niezwłocznego ich sprostowania lub uzupełnienia.

Prawo do zgłoszenia żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO)

Ma Pan/Pani prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych, gdy:

I. Kwestionuje Pan/Pani prawidłowość swoich danych osobowych – Administrator ograniczy przetwarzanie Twoich danych osobowych na czas pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych;

II. przetwarzanie Pana/Pani danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych osobowych zażąda Pan/Pani ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych;

III. Pana/Pani dane osobowe przestały być potrzebne do celów przetwarzania, ale są one potrzebne w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

IV. gdy zgłosił/a Pan/Pani sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych – do czasu stwierdzenia czy prawnie uzasadnione interesy po stronie Administratora danych osobowych są nadrzędne wobec podstaw wskazanych w Twoim sprzeciwie.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO)

Ma Pan/Pani prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych, w tym profilowania, gdy Administrator przetwarza dane osobowe do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów lub na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Czas rozpatrywania żądań Użytkowników

Administrator bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania, udziela informacji o działaniach podjętych w związku ze zgłoszonym przez Pana /Panią żądaniem. W razie potrzeby termin miesięczny może być przedłużony o  kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.

W  każdym wypadku, jako Administrator danych osobowych, poinformujemy Pana/Panią o  takim przedłużeniu w terminie miesiąca od otrzymania żądania z podaniem przyczyn opóźnienia.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Jeżeli sądzi Pan/Pani, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych w tym RODO, ma Pan/Pani prawo złożenia skargi do  organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia. W Polsce organem nadzorczym w rozumieniu RODO jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.