Problem z załadowaniem strony? Kliknij tutaj
Urząd Miasta Radomska zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Portalu Urzędu Miasta w Radomsku.
  • Data publikacji strony internetowej: 23.09.2020r.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 16.11.2020r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Dokumenty PDF powstały na podstawie przygotowanych dokumentów z edytorów tekstu (brak odpowiedniej struktury nagłówkowej dokumentów) lub są skanami dokumentów
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • na stronie można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki Wyłączenia:
  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
Oświadczenie sporządzono dnia: 21.09.2020r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny. Ostatniego przeglądu i aktualizacji deklaracji dostępności dokonano w dniu 19.03.2024r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Olczyk, anna.olczyk@radomsko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 6854465. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności. Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie (wraz ze wskazaniem przyczyny opóźnienia) oraz zawiadamia kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli podmiot publiczny odmawia zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej lub aplikacji mobilnej, w przypadku gdyby wiązało się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji, zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe. Podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:

Dostępność architektoniczna, Urząd Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5

Przed budynkiem od strony ul. Tysiąclecia znajdują się prawidłowo oznakowane dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Od miejsc parkingowych do schodów prowadzących do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód architektonicznych. Wejście główne do budynku znajduje się przy ulicy Tysiąclecia. Prowadzą do niego schody oraz podjazd dla osób niepełnosprawnych. Od strony Sądu Rejonowego w szczycie budynku Urzędu Miasta znajduje się drugie wejście oraz bezpośredni dostęp do windy z poziomu chodnika. Dzięki niej osoby niepełnosprawne mają zapewniony dostęp do każdej kondygnacji w budynku. Oba wejścia do budynku zostały wyposażone w znaczniki TOTUPOINT. Są to urządzenia, które za pomocą komunikatu dźwiękowego i głosowego (konieczność pobrania bezpłatnej aplikacji) wskazują osobom niewidomym lokalizację urzędu. W Urzędzie Miasta Radomska możliwa jest również w każdym momencie obsługa zainteresowanej osoby na parterze budynku (naprzeciw recepcji). Właściwie merytoryczny pracownik schodzi wówczas do interesanta na parter budynku i tam pomaga w załatwieniu sprawy. Centrum Nowoczesnych Inwestycji (jedna z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Radomska) znajduje się w budynku usytuowanym za budynkiem Urzędu Miasta dostępnym bezpośrednio z poziomu chodnika. Jednakże tylko zewnętrzne drzwi spełniają kryteria, dzięki którym osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim będzie mogła dostać się do środka. Pozostałe drzwi wewnątrz budynku są za wąskie. Toaleta nie jest przystosowana dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami (obsługa interesanta jest możliwa na parterze budynku Urzędu Miasta). Centrum Nowoczesnych Inwestycji prowadzi również Starter Radomsko (inkubator przedsiębiorczości) przy ul. Narutowicza 59. Starter położony jest na parterze budynku, do drzwi wejściowych prowadzi podjazd, parking jest wyposażony w miejsce postojowe przeznaczone dla niepełnosprawnych. Łazienka przystosowana jest dla potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Na terenie Startera Radomsko możliwe jest swobodne poruszanie się osób z niepełnosprawnościami. Biuro Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta, pełniące również funkcję punktu informacyjnego znajduje się po lewej stronie od głównego wejścia. Tu znajduje się przenośna pętla indukcyjna. Wszystkie tabliczki znamionowe, znajdujące się na ścianach obok drzwi do każdego pokoju, zostały wyposażone w oznaczenia w alfabecie Braille'a. Oznaczenie w postaci numeru pokoju znajduje się na wysokości 2cm od dolnej krawędzi tabliczki. O numer pokoju i nazwę komórki organizacyjnej można pytać w Biurze Obsługi Interesanta. Do budynku Urzędu Miasta Radomka może wejść osoba z psem asystującym oraz psem przewodnikiem. Korytarze w budynku nie posiadają progów. Budynek Urzędu Miasta jest wyposażony w windę. Na parterze znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami.

Dostępność architektoniczna, Urząd Stanu Cywilnego w Radomsku, ul. Narutowicza 1

Wejście główne Urzędu Stanu Cywilnego znajduje się od strony Klasztoru przy parkingu. Urząd Stanu Cywilnego znajduje się na I piętrze budynku. Budynek Urzędu Stanu Cywilnego jest wydzieloną częścią tego samego budynku, w którym mieści się Muzeum Regionalne w Radomsku (również adres ul. Narutowicza 1). Przed budynkiem Urzędu Stanu Cywilnego jest jedno oznaczone miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami. Od miejsc parkingowych do schodów prowadzących do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód. Korytarze w budynku są bezkolizyjne, nie posiadają progów. W budynku znajdują się schody na I piętro oraz winda dostępna z zewnątrz. W celu jej użycia należy nacisnąć przycisk przyzywający (domofon z dwoma przyciskami – jeden dla Urzędu Stanu Cywilnego, drugi – dla Muzeum Regionalnego) obsługę Urzędu Stanu Cywilnego, znajdujący się przy bramie, w bezpośrednim sąsiedztwie miejsca parkingowego dla osoby z niepełnosprawnościami. Na piętrze, w bezpośrednim sąsiedztwie windy znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami. W Urzędzie Stanu Cywilnego znajduje się przenośna pętla indukcyjna.

Dostępność architektoniczna, Wydział Bezpieczeństwa i Porządku znajdujący się w budynku przy ul. Reymonta 51

Przed budynkiem Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku, w jego bezpośrednim sąsiedztwie, nie ma oznaczonego miejsca parkingowego dla osób z niepełnosprawnościami, jednakże 2 takie miejsca znajdują się na końcu parkingu znajdującego przy Wydziale. Takie położenie miejsc parkingowych dla osób z niepełnosprawnościami miało na celu skrócenie drogi dostępu do budynku i stacji PKP (znajdującej się w bardzo bliskim sąsiedztwie Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku). Od miejsc parkingowych do szczytu schodów prowadzących do głównych drzwi prowadzi trasa wolna od przeszkód. Wejście główne Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku znajduje się od strony ul. Reymonta i nie jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową. Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach znajduje się przycisk przywołujący obsługę. Na parterze znajduje się toaleta nieprzystosowana dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi. W Wydziale Bezpieczeństwa i Porządku znajduje się przenośna pętla indukcyjna.

Wideotłumacz dla osób niesłyszących, pętla indukcyjna Urząd Stanu Cywilnego przy ul. Narutowicza 1

Urząd Miasta Radomska posiada usługę Wideotłumacz dla osób niesłyszących. Można z niej skorzystać podczas wizyty w Urzędzie Stanu Cywilnego bez uprzedniego umawiania się. Po wejściu an na pierwsze piętro do budynku przy ul. Narutowicza 1 należy zgłosić się do pokoju nr 2 i poinformować pracowników o potrzebie skorzystania z tej formy kontaktu (można mieć ze sobą kartkę „Chciałbym/chciałabym skorzystać z Wideotłumacza). Z oferty Wideotłumacza można korzystać codziennie w godzinach od 8:00 do 15:00 (we wtorek od 8:00 do 17:00). Jeżeli wystąpi potrzeba skorzystania z oferty Wideotłumacza w innej komórce organizacyjnej niż Urząd Stanu Cywilnego należy zgłosić ten fakt (tel. 044/ 68 54 510; faks 044/68 54 513; e-mail: um@radomsko.pl ). W czasie do 3 dni zostanie zorganizowana wizyta w Urzędzie przy użyciu Wideotłumacza. W Urzędzie Stanu Cywilnego można skorzystać również z pętli indukcyjnej. Stanowisko, przy którym znajduje się pętla jest oznaczone specjalnym piktogramem (białe ucho oraz literka T na granatowym tle).