projekt nr 14

14. "Bieganie uskrzydla"


Lokalizacja

Działka przeznaczona pod projektowaną bieżnię i skocznię do skoku w dal zlokalizowana jest przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 3 ul. Dąbrowskiej 27, 97-500 radomsko (nr ewidencyjny gruntu 277/3 obręb geodezyjny 30).
Właścicielem działki jest Miasto Radomsko.

Skrócony opis

Projekt ma na celu budowę bieżni wokół boiska o dwóch torach i nawierzchni poliuretanowej. Bieżnia przeznaczona do uprawiania biegów na 100 metrów. Bieżnia o łącznej długości 113,50 m, szerokości całkowitej 2,45m i szerokości toru 1,22, odporna na obuwie z kolcami, przepuszczalna dla wody z jednostronnym spadkiem poprzecznym 1%.

Opis projektu

Projekt ma na celu budowę bieżni wokół boiska o dwóch torach i nawierzchni poliuretanowej. Bieżnia przeznaczona do uprawiania biegów na 100 metrów. Bieżnia o łącznej długości 113,50 m, szerokości całkowitej 2,45m i szerokości toru 1,22, odporna na obuwie z kolcami, przepuszczalna dla wody z jednostronnym spadkiem poprzecznym 1%. Zaprojektowano pas startowy o długości 5,0m oraz pas końcowy (wyhamowania) o długości 10 m, pozwalający na bezpieczne zakończenie biegu.
Projekt obejmuje:
1. Drenaż francuski
2. Budowę bieżni
2.1. Rodzaj nawierzchni:
       Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Grubość warstwy 16 mm (8 + 8mm).
2.2. Podbudowa.
2.2.1. Roboty ziemne,
         W ramach wykonywania robót ziemnych należy:
         -zdjęcie warstwy gruntu urodzajnego,
         -korytowanie pod budowę nawierzchni do poziomu posadowienia warstwy projektowanej i podsypki,
         -wyrównanie i zagęszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadków poprzecznych,
         -wykopu pod fundamenty ogrodzenia,
2.2.2. Podsypka piaskowa na terenie gruntowym
        Po wyrównaniu i zagęszczeniu oraz wyprofilowaniu dna koryta w poziomie posadowienia dolnej warstwy wykonać podsypkę z piasku grubości około 30 cm. Podsypkę rozmieścić równomiernie na całej powierzchni i zagęścić mechanicznie warstwami grubości 10 cm do stopnia Js ≥ 0,95.
2.2.3. Warstwa konstrukcyjna
         Warstwa konstrukcyjna z kruszywa łamanego frakcji 31,5 - 63mm-16mm. Warstwa klinująca z kruszywa kamiennego frakcji 4,0-31,5mm-5cm. Podbudowę należy oddzielić od pozostałych elementów terenu za pomocą obrzeży betonowych 100x30x8cm ustawionych na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10. Na powierzchni boiska należy wyprofilować spadek 0,5%. Podbudowa powinna być wyprofilowana spadkami, odchyłki mierzone łatą o dł.2,0m nie powinny być większe niż 2 mm. Na powierzchni boiska należy wyprofilować dodatkowy spadek pomocniczy o wartości 1,0%
2.2.4. Podkład ET
         Elastyczna przepuszczalna warstwa podkładowa grubości 3,0 cm - granulat i ścier gumowych ze żwirem kwarcowym z lepiszczem poliuretanowym.
2.2.5. Nawierzchnia EPDM
        Bezspoinowa nie prefabrykowana nawierzchnia poliuretanowa. Grubość całkowita nawierzchni 16 mm. Nawierzchnia składa się z dwóch warstw: warstwa bazowa z granulatu SBR gr.8 mm powleczona warstwą nawierzchniową z barwionego granulatu EPDM o grubości 8 mm. Warstwa dolna grubości 8 mm - warstwa elastyczna, mata elastyczna, mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulatu z recyklingu typu SBR 1-4mm układana układarką. Warstwa użytkowa grubości 8 mm - mieszanina kleju poliuretanowego oraz granulatu EPDM 1-3,5 mm układana układarką.
3. Zeskocznię do skoku w dal
3.1. Podstawowe wymiary i powierzchnie zeskoczni:
      Obok bieżni zaprojektowano zeskocznię do skoku w dal o wymiarach 3,0x9,0 m; o obrzeżach zabezpieczonych łatami drewnianymi impregnowanymi. Deska do odbicia z żywic epoksydowych montowana w skrzyni aluminiowej w nawierzchni rozbiegu, który zaprojektowano wzdłuż bieżni. Rozbieg o nawierzchni poliuretanowej zaprojektowano o długości 7,0m (z możliwością wykorzystania części bieżni jako przedłużenia rozbiegu) i szerokości 1,30m łącznie z liniami.
3.2. Rodzaj nawierzchni:
        Nawierzchnia poliuretanowa bez spoinowa, nie prefabrykowana, przeznaczona do wykonania na terenie budowy. Grubość warstwy 16 mm (8+8mm)

Uzasadnienie realizacji projektu

"Bieganie uskrzydla" to projekt, który odpowiada na potrzeby środowiska: czynnego, aktywnego spędzania czasu wolnego, integracji środowiska lokalnego i wspólnej zabawy. Jest on niezbędny dla społeczności lokalnej. Projekt przysłuży się również do rozwoju sportu lekkoatletycznego wśród dzieci, młodzieży i dorosłych, urozmaicenia sportowych uroczystości organizowanych dla społeczności lokalnej, mieszkańców miasta, integracji rodzin. W ciągu roku podejmuje się w tym miejscu wiele działań integrujących społeczność. Są to: Festyn Rodzinny organizowany w ramach Dni Rodziny, Dzień Sportu, Integracyjny Dzień Sportu, Zawody Międzyszkolne, Dzień Integracji, pozalekcyjne zajęcia sportowe realizowane w ramach programu Szkolny Klub Sportowy.

Odbiorcy projektu i zrealizowanych działań

Odbiorcami projektu jest społeczność aktywnie spędzająca czas: dzieci, młodzież, społeczność lokalna, mieszkańcy miasta, również osoby niepełnosprawne uczestniczące w imprezach rekreacyjnych i sportowych oraz uroczystościach organizowanych w tym miejscu. Bieżnia będzie również miejscem indywidualnego treningu biegowego zainteresowanych osób.

Poszczególne elementy kosztów, wskazane przez wnioskodawcę
Lp.Część składowaŁączny koszt
1projekt techniczny koszt5 000 zł
2drenaż francuski7 500 zł
3bieżnia123 580 zł
4skocznia do skoków w dal16 600 zł
Łącznie: 152 680 zł

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1Przegląd budowlany500 zł
2Bieżące utrzymanie3 000 zł
3Wymiana piasku 2 razy w roku1 500 zł
Łącznie: 5 000 zł