projekt nr 21

21. Strzelnica dla każdego


Lokalizacja

Strzelnica sportowa LOK, ul. Piaskowa 7

Skrócony opis

W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie cyklu 8 zajęć  (od VI do IX 2018r. - 2x w m-cu) w zakresie strzelectwa sportowego dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Radomska. Uczestnicy poznają zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym, rozgrywania poszczególnych konkurencji i sprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią. Projekt przewiduje zakup niezbędnego wyposażenia strzelnicy.

Opis projektu

Strzelectwo sportowe to alternatywna forma wypoczynku, sprzyjająca nie tylko wyrabianiu i utrwalaniu pożądanych zainteresowań i nawyków, ważnych z punktu widzenia obronności państwa, ale także kształtowaniu i umacnianiu umiejętności oraz postaw, takich jak odpowiedzialność, dyscyplina wewnętrzna, przestrzeganie reguł i norm, istotnych w codziennym życiu każdego człowieka. Cele projektu:rozwój sportu strzeleckiego w mieście; zwiększenie bezpieczeństwa i poprawa aktywnego spędzania czasu wolnego przez młodzież i dorosłych mieszkańców Radomska na strzelnicy sportowej przy ul. Piaskowej; popularyzowanie, organizowanie oraz stwarzanie warunków do uprawiania sportu strzeleckiego, w tym strzelectwa kulowego i pneumatycznego; szkolenie osób ubiegających się o zdobycie lub podwyższenie uprawnień sędziowskich lub zawodniczych (licencja zawodnicza, patent strzelecki). Dlatego projekt będzie przebiegał wielotorowo. Zakup nowego wyposażenia, jak trenaże, transporter tarcz, kalibromierze, cele stalowe (tzw. gongi strzeleckie, popery, itp), stojaki do tarcz, wpłynie na bezpieczeństwo oraz podniesie jakość organizowanych treningów i zawodów sportowych. Projektor multimedialny oraz ekran współpracują z trenażerami i umożliwiają bezpośredni podgląd efektów treningów. Posłużą również do przeprowadzania szkoleń, kursów i prezentacji multimedialnych dla zainteresowanych młodzieży oraz dorosłych mieszkańców miasta - nie tylko w czasie trwania projektu, ale także po jego zakończeniu. Zakupiony sprzęt będzie przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach na strzelnicy sportowej przy ul. Piaskowej 7.Osobą odpowiedzialną za powierzony sprzęt, która będzie czuwała nad prawidłowym jego użytkowaniem i dostępem dla mieszkańców miasta, będzie Prezes Zarządu Rejonowego LOK w Radomsku.  Lepsze warunki i profesjonalny sprzęt w efekcie spowodują wzrost liczby osób zainteresowanych strzelectwem sportowym, a także szkoleniami. W ramach projektu zaplanowano przeprowadzenie cyklu 8 zajęć  (od VI do IX 2018r. - 2x w m-cu) w zakresie strzelectwa sportowego dla młodzieży i dorosłych mieszkańców Radomska. Uczestnicy poznają zasady bezpieczeństwa w strzelectwie sportowym, rozgrywania poszczególnych konkurencji strzeleckich i sprawnego i bezpiecznego posługiwania się bronią.

Uzasadnienie realizacji projektu

Za główne cele projektu przyjmuje się: krzewienie i upowszechnianie strzelectwa sportowego; popularyzację zdrowego stylu życia; integrację środowiska strzeleckiego,
wyzwolenie sportowej rywalizacji i doskonalenie umiejętności technicznych z zakresu strzelectwa.

Projekt generuje koszty utrzymania w kolejnych latach

Lp.Część składowaŁączny koszt
1koszty enrgii elektrycznej i wody100 zł
2zakup poczęstunku (kawa, herbata, cista, itp.) 100 zł
Łącznie: 200 zł

Szanowny Panie.

W związku ze zgłoszeniem projektu pt. "Strzelnica dla każdego" w ramach 3. edycji Budżetu Obywatelskiego, uprzejmie informuję, że na etapie oceny merytorycznej projekt przez Pana złożony nie został rozpatrzony pozytywnie. Jednym z podstawowych założeń projektów realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego jest ogólnodostępność zakupionego sprzętu dla mieszkańców miasta Radomska. Tylko w czasie trwania planowanych zajęć (czerwiec – wrzesień) zostanie ona zachowana, natomiast po zakończeniu działań projektowych ogólne udostępnienie sprzętu na zasadach nieodpłatności dla mieszkańców nie będzie możliwe. W związku z tym projekt nie spełnia wymogów określonych w (§ 4 lit.f) Regulaminu Budżetu Obywatelskiego. Dziękując za złożenie projektu zachęcam do aktywności obywatelskiej i dalszych działań społecznych.

Załączniki

kosztorys.odt