Regulamin 6. edycji Budżetu Obywatelskiego.

Poniedziałek, 27 września 2021

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji 6. edycji zawiera regulamin będący załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181), który ustala wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady oceny zgłoszonych projektów, zasady głosowania oraz ustalania wyników i podawania ich do  publicznej wiadomości oraz realizację projektów.

Pełna treść regulaminu znajduje się w załączniku poniżej.

Załączniki:

Powrót