Harmonogram realizacji w 2022 r. 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomska.

Wtorek, 6 września 2022

Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2, art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz 559) oraz § 1 ust. 5 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego Gminy Miasta Radomska będącego załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w  Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181) Prezydent Miasta Radomska Zarządzeniem Nr 142/2022 z dnia 12 lipca 2022 r. wprowadził harmonogram realizacji w 2022 r. 7. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomska.

L.p.

Termin

Etap realizacji

1

05.09 – 18.09.2022 r.

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców.

2

do 23.09.2022 r.

Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów.


3


do 30.09.2022 r.

Ogłoszenie listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanie do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.


4


03.10 – 21.10.2022 r.

Ocena merytoryczna projektów przez poszczególne wydziały oraz możliwość wypracowania projektów wspólnych przez projektodawców.


5


do 26.10.2022 r.

Opublikowanie listy projektów ocenionych pozytywnie oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

6

do 03.11.2022 r.

Możliwość wycofania projektu przez projektodawcę.

7

do 09.11.2022 r.

Ustalenie kolejności projektów na karcie do głosowania w drodze publicznego losowania.

8

do 09.11.2022 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie.

9

Przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Kampania informacyjna.

10

12.12 – 18.12.2022 r.

Głosowanie mieszkańców miasta Radomska na projekty.


11


do 20.12.2022 r.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Radomska na 2023 rok.

Powrót